แปลงข้อมูลให้เป็น Database ด้วย VBA

📝 บ่อยครั้งทีเดียวที่เราได้รับข้อมูลมาแล้วไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่าและวางอยู่ในคอลัมน์เดียว หากข้อมูลเหล่านั้นคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่าด้วยจำนวนที่ไม่แน่นอนจะยิ่งยุ่งยากลำบากในการจัดการ 😵

Video ด้านล่างนี้แสดงการนำข้อมูลที่ไม่เป็น Database มาจัดเรียงใหม่ให้เป็น Database ด้วย VBA โดยนำข้อมูลที่คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่ามาแยกออกจากกันเป็นแต่ละเซลล์แล้ววางเรียงต่อเนื่องกันไปทางด้านล่าง ซึ่งเมื่อแปลงมาเป็น Database แล้วจะสามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานต่าง ๆ ได้โดยง่าย

Video แสดงการแปลงข้อมูลให้เป็น Database ด้วย VBA