VBA Excel – Range Property and Method

🖋 การเข้าถึง Range ใน Excel ด้วย VBA ในบทความ VBA Excel – Range นั้นเป็นการชี้เป้าเพื่อให้เห็นว่าเรากำลังจะจัดการกับเซลล์หรือช่วงเซลล์ใด เมื่อเข้าไปถึงเซลล์นั้นแล้วในบทความนี้จะกล่าวถึงการกำหนดคุณสมบัติ (Property) และ การกระทำ (Method) ต่าง ๆ กับเซลล์ที่เราต้องการ

Video ด้านล่างนี้สาธิตการกำหนด Property เช่นกำหนดค่า กำหนดสีให้กับ Font กำหนด Font ให้เป็นตัวหนา การใช้ Method เพื่อ Clear ข้อมูลของเซลล์เป้าหมาย วิธีเลือกข้อมูลเป้าหมายโดยไม่รวมหัวคอลัมน์ การลบเซลล์เป้าหมาย เป็นต้น 😯

Video แสดงการกำหนด Property และ Method ให้กับ Range

Video แสดงการกำหนด Property และ Method ให้กับ Range (ต่อ)

กรณีมีปัญหาการใช้งาน Excel and VBA สามารถสอบถามได้ที่ snasui.com