Index

📚 ฟังก์ชั่น Index เป็นการนำข้อมูลในช่วงข้อมูลเป้าหมายมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นตาราง เราสามารถกำหนดได้ว่าให้นำตำแหน่งใดในแนวบรรทัดและตำแหน่งใดในแนวคอลัมน์ของตารางนั้นมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นคอลัมน์เดียวหรือบรรทัดเดียวก็ให้กำหนดลำดับที่ของข้อมูลในแนวคอลัมน์หรือแนวบรรทัดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ปกติแล้วเราจะใช้ Index ร่วมกับฟังก์ชั่น Match โดยใช้ Match เป็นตัวช่วยแสดงลำดับที่ของข้อมูลในแนวคอลัมน์และหรือในแนวบรรทัด จึงควรศึกษา Index ร่วมกับ Match เพื่อจะใช้งานร่วมกันในการแสดงข้อมูลตามต้องการ 😎

Video ด้านล่างนี้อธิบายการใช้งานฟังก์ชั่น Index ร่วมกับฟังก์ชั่น Match ทั้งในลักษณะการใช้งานตามปกติและการประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถอันหลากหลายของฟังก์ชั่น Index และ Match ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมาก

Video แสดงการใช้งานฟังก์ชั่น Index

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ Video ได้ที่ Example file

ศึกษาฟังก์ชั่น Index เพิ่มเติมได้ที่ Index กรณีมีปัญหาการใช้งาน Excel และ VBA สามารถสอบถามได้ที่ snasui.com ครับ 😉