Dialog About

📰 ในการพัฒนาโปรแกรมนั้นเราควรจะมีการระบุข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมว่าเป็น Version ใด พัฒนาโดยใคร หากมีปัญหาในภายหลังจะได้ติดต่อผู้พัฒนาจะได้สะดวก ผู้พัฒนาจะทราบได้ว่าใน Version นั้น ๆ รองรับลักษณะงานต่าง ๆ  เพียงใด เป็น Version ล่าสุดหรือไม่ เพื่อจะแจ้งข้อมูล Support ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ฯลฯ

Video ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ UserForm เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญดังกล่าวให้กับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเพิ่มการแสดงประวัติการพัฒนาเพิ่มเข้าไปตามต้องการ ซึ่งในแง่ของผู้พัฒนาเองจะได้ทราบได้ในทันทีว่าเป็นโปรแกรม Version ใด รองรับงานลักษณะใด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือประเมินระยะเวลาที่จะต้องเพิ่มเติมปรับปรุงหากผู้ใช้ต้องการขยายความสามารถของโปรแกรมให้มากกว่าปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 💻

Video แสดงตัวอย่างการสร้าง Dialog About