Data Validation

🙂 Data Validation คือการตรวจสอบความถูกต้อง มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น แจ้งข้อความให้ผู้ใช้งานทราบว่าเซลล์ปัจจุบันต้องคีย์ข้อมูลใด ใช้แสดงรายการให้ผู้ใช้เลือกแทนการคีย์ข้อมูลเข้าไปเองเพื่อให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน แสดงข้อความเตือนตามแต่จะกำหนดเพื่อแจ้งแก้ผู้ใช้ว่าคีย์ข้อมูลไม่ถูกต้องก็สามารถทำได้โดยง่าย การตรวจสอบความถูกต้องนี้แบ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องขณะคีย์และการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่อยมาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด 😱

Video ด้านล่างนี้แสดงการใช้งาน Data Validation เพื่อแจ้งข้อความแก่ผู้ใช้ แสดงรายการให้ผู้ใช้เลือกโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลเอง การแจ้งเตือนหากคีย์ข้อมูลไม่ถูกต้อง และการตรวจสอบข้อมูลในภายหลัง เพื่อเป็นตัวอย่างให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ตามต้องการ

Video แสดงการใช้งาน Data Validation

ศึกษาการใช้งาน Data Validation ได้ที่ Data Validation และหากมีปัญหาการใช้งาน Excel และ VBA สามารถสอบถามได้ที่ snasui.com ครับ 😎