การรวมข้อมูลจากหลายไฟล์ด้วย VBA

🗄 งานที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการทำรายงานคือการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ไฟล์ งานลักษณะนี้เกิดจากการท่ี่องค์กรมีหน่วยงานอยู่หลายสาขาหรือหลายหน่วยงานแล้วจำเป็นต้องนำข้อมูลมารวมกันเพื่อทำรายงาน หากเป็นการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ไฟล์ด้วยมือนั้นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาไปอย่างมากเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 😬

Video ด้านล่างนี้เป็นการนำ VBA เข้ามาช่วยสำหรับการรวมข้อมูลจากหลายไฟล์ หลายชีต มาไว้ในชีตใดชีตหนึ่งด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อลดเวลาในการรวบรวมข้อมูล สามารถรวมซ้ำได้หากพบว่ามีข้อมูลเข้ามาใหม่ ซึ่งจะทำการลบข้อมูลเดิมทิ้งก่อนแล้ววางด้วยข้อมูลใหม่ จะลดเวลาในการรวมข้อมูลได้อย่างมหาศาล เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีความรู้เกี่ยวกับ VBA ที่จะสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเพื่อขยายความสามารถของโปรแกรมให้ครอบคลุมงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ 👍

Video แสดงการรวมข้อมูลจากหลายไฟล์ หลายชีต มาไว้ในชีตเดียว