Category Archives: VBA Tutorial

บทที่ 2 การบันทึก Macro (ต่อ)

การกำหนด Macro ให้กับ Controls แทนที่จะจำ Shortcut ในการเรียกใช้ Macro เราสามารถกำหนดการเรียกใช้ Macro ง่าย ๆ โดยการกำหนด Macro ให้กับ Object ใด ๆ บน Worksheet เช่น Form Control, ActiveX Control, Graphic ต่าง ๆ การสร้างเมนูขึ้นใหม่บน Ribbon

บทที่ 2 การบันทึก Macro

เมื่อทำการบันทึก Macro จะพบว่า Excel ได้เขียน Code Macro ทั้งหมดให้ โดยสามารถที่ Run ซ้ำได้ตามต้องการด้วย Macro ที่ได้บันทึกไว้แล้ว ก่อนที่ท่านจะทำการบันทึก Macro ควรทำการวางแผนขั้นตอนคำสั่งที่ต้องการบันทึก Macro

บทที่ 1 ภาพรวมของ VBA

ภาพรวมของ Visual Basic for Application (VBA) หากท่านต้องการทำงานซ้ำ ๆ ด้วย Excel ท่านสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย Macro ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่เก็บอยู่ใน Module ของ VBA โดยสามารถที่จะ Run Code ได้ทุกเมื่อตามต้องการ

Microsoft Excel Visual Basic for Application

สำหรับ Microsoft Excel Visual Basic for Application (MS Excel – VBA ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า VBA เพื่อให้สะดวกต่อการอ้างอิง) นับวันยิ่งจะมีผู้สนใจใช้งานกันมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังขาดความรู้พื้นฐาน แม้ว่าเนื้อหาพื้นฐานเหล่านี้จะมีแพร่หลายทั่วไปทาง Internet