Category Archives: VBA Tutorial

VBA Excel – Select…Case

🖥 Select…Case เป็นคำสั่งเพื่อการตัดสินใจเช่นเดียวกับ If…Then…Else ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบนิพจน์ว่าเข้ากรณีใด เมื่อเข้ากรณีนั้น ๆ แล้วจะหยุดตรวจสอบกรณีที่เหลือทันทีเช่นเดียวกับ If…Then…Else แตกต่างกันตรงที่สามารถทดสอบตามกลุ่มของคำหรือค่าเป็นช่วงได้

VBA Excel – If…Then…Else

💻 If…Then…Else คือคำสั่งเพื่อการตัดสินใจอย่างหนึ่ง เป็นการเขียนตรวจสอบเงื่อนไขและกำหนดการแสดงผลหากว่าเข้าเงื่อนไขนั้น สามารถตรวจสอบได้หลายเงื่อนไขได้ตามความต้องการ ปกติแล้วในการทำงานใด ๆ

VBA Excel – Operators

💻 ในการเขียนโปรแกรมใด ๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ Operators หรือตัวดำเนินการในการคำนวณของภาษานั้น ๆ เช่นเครื่องหมาย +, -, *, / และหมายการเปรียบเทียบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมด้วย VBA ก็เช่นกัน เราจะต้องทราบว่าเครื่องหมายทางการคำนวณของ VBA มีอะไรบ้างและใช้ในลักษณะใด ยิ่งการเขียน

VBA Excel – Variable and Data Type

💻 การเขียนโปรแกรมควบคุม Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ ก็ตาม สิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้คือ Variable and Data Type คือตัวแปรและประเภทข้อมูลของตัวแปรนั้น จะเป็นการกล่าวถึงประเภทของข้อมูลและการใช้งาน Memory

VBA Excel – Fill Copy Paste

⌨ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงเซลล์ในลักษณะต่าง ๆ ตามหัวข้อ VBA Excel – Range Property and Method กันมาแล้ว ทั้งได้ทราบถึงการเลื่อนตำแหน่งจากเซลล์ตั้งต้นไปยังเซลล์เป้าหมายโดยใช้ Offset การขยายพื้นที่เป้าหมายด้วยการใช้ Resize การเลือกเซลล์แบบพิเศษโดยใช้ SpecialCells

VBA Excel – Range Property and Method

🖋 การเข้าถึง Range ใน Excel ด้วย VBA ในบทความ VBA Excel – Range นั้นเป็นการชี้เป้าเพื่อให้เห็นว่าเรากำลังจะจัดการกับเซลล์หรือช่วงเซลล์ใด เมื่อเข้าไปถึงเซลล์นั้นแล้วในบทความนี้จะกล่าวถึงการกำหนด

VBA Excel – Range

💻 การใช้งาน VBA ควบคุม Excel นั้น เราทราบกันแล้วว่าจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับ Object Model ของ Excel เพื่อที่จะเขียน Code ควบคุม Object ต่าง ๆ ของ Excel ได้ตามต้องการ ในตอนนี้เราจะกล่าวถึงการเข้าถึง Range ใน Excel

VBA Excel – Workbook and Worksheet

📂 ในการจัดการไฟล์และชีตของ Excel เราจะต้องเข้าถึง Object ที่ชื่อว่า Workbook และ Worksheet โดยจะต้องทราบ Method และ Property ของ Object ดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะกำหนดค่าหรือควบคุม

VBA Excel – Object Model

🖥 การเขียนโปรแกรมควบคุม Excel ด้วย VBA จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ Object ของ Excel เบื้องต้นที่เราต้องรู้จักเพื่อทีจะเขียนโปรแกรมควบคุม Object ของ Excel ได้แก่ Application, Workbook, Worksheet, Chart, Cell, Range, Shape เป็นต้น

Professional macro recording

🧐 การเรียนรู้ VBA ที่ดีที่สุดช่องทางหนึ่งคือการบันทึก Macro แล้วนำ Code ที่ได้ไปปรับใช้ ซึ่ง Code ที่ได้มีความถูกต้องแน่นอน แม้ว่าเราไม่สามารถบันทึก Macro ได้ทุกงานก็ตาม แต่สิ่งที่ได้จากการบันทึก Macro น่าจะเพียงพอต่อการทำงานขั้นพื้นฐาน

การลบอักขระที่ไม่ต้องการออกด้วย VBA

🖱 เมื่อเราพบว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นในแต่ละเซลล์มีอักขระแปลกปลอมปะปนอยู่ในหลายตำแหน่ง ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าอยู่ที่อักขระที่เท่าไรบ้าง หากจะลบด้วยมือจะต้องใช้เวลามาก เราจะจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างไร 🤢

บทที่ 2 การบันทึก Macro (ต่อ)

การกำหนด Macro ให้กับ Controls แทนที่จะจำ Shortcut ในการเรียกใช้ Macro เราสามารถกำหนดการเรียกใช้ Macro ง่าย ๆ โดยการกำหนด Macro ให้กับ Object ใด ๆ บน Worksheet เช่น Form Control, ActiveX Control, Graphic ต่าง ๆ การสร้างเมนูขึ้นใหม่บน Ribbon