Category Archives: Tips and Tricks

Text to Columns, Import Data และ PivotTable

📊 ข้อมูลในลักษณะที่ไม่พร้อมที่จะนำไปใช้งานในทันทีเช่น ข้อมูลที่เชื่อมกันด้วยอักขระต่าง ๆ และอยู่ในคอลัมน์เดียวแทนที่จะแยกออกเป็นหลายคอลัมน์ หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่จัดเป็นข้อความ หรือข้อมูลที่เป็นวันที่แต่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ เป็นต้น ข้อมูล

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😎 เราทราบมาแล้วว่าสามารถนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ด้วยสูตร แล้วในทางกลับกันหากเรามีข้อมูลอยู่ในชีตเดียวแล้วต้องการกระจายเป็นหลายชีตจะทำได้หรือไม่ 😯

การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว (2)

⁉ ปัญหาสำคัญที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำคือ เราต้องสรุปข้อมูลจากข้อมูลที่แยกออกเป็นชีต ๆ ทำให้ต้องใช้เวลาไปกับการนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียงต่อกันในชีตเดียวเสียก่อน ทราบหรือไม่ว่าเราสามารถใช้สูตรนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ 😲

Sumproduct + Sumif (1)

💻 Sumif ใช้สำหรับการรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียว ส่วน Sumproduct ใช้สำหรับหาผลรวมของผลคูณของข้อมูล เรามาดูกันว่าจะประยุกต์ใช้ Sumproduct กับ Sumif เพื่อให้หาผลรวมของข้อมูลหลายรายการจากรายการทั้งหมดได้อย่างไร 🤔

สร้าง PivotTable จากข้อมูลหลายชีตที่มีความสัมพันธ์กัน

📊 การสร้างรายงาน PivotTable จากข้อมูลที่อยู่หลายชีตด้วย Excel Version 2013 เป็นต้นไปนั้นไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เนื่องจากได้เพิ่ม Data Model (ตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน) ให้สะดวกต่อการจัดทำรายงานจากข้อมูลที่อยู่หลาย ๆ แหล่งได้

Vlookup หลายไฟล์และหลายชีตในคราวเดียว

😀 การใช้ Vlookup ให้ทำการค้นหาข้อมูลจากหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวนับว่าเป็นการใช้ Vlookup ขั้นสูงที่มีการใช้สูตรอย่างซับซ้อน แต่เรายังสามารถพัฒนาความสามารถของ Vlookup ให้เหนือไปกว่านั้นได้อีก 😳😮

Vlookup หลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😎 เมื่อสามารถใช้ Vlookup หาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวได้ หากเราจะประยุกต์ Vlookup ทำสิ่งที่ท้าทายกว่านั้น คือให้สามารถค้นหาค่าในหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวจะสามารถทำได้หรือไม่ 😱

Vlookup หาค่าจากบรรทัดด้านบน

💻 อะไร ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในการใช้ Vlookup เราได้เห็นการ Vlookup จากขวาไปซ้าย ทั้ง Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวมาแล้ว ถ้าให้ Vlookup จากบรรทัดล่างไปยังบรรทัดบนจะเป็นไปได้หรือไม่ 👀

Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว

😯 Vlookup จากขวาไปซ้ายนับว่าน่าทึ่งในความสามารถเป็นอย่างมาก แต่นั่นเป็นเพียงความสามารถขั้นกลางของ Vlookup เท่านั้น สิ่งที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือเราสามารถใช้ Vlookup ค้นหาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันได้

Vlookup จากขวาไปซ้าย

😛 ฟังก์ชั่น Vlookup ถูกสร้างมาเพื่อค้นหาในแนวตั้งและเป็นการค้นหาจากซ้ายไปขวา โดยค่าที่เราต้องการค้นหาจะอยู่ในคอลัมน์แรกของตาราง หากพบค่าที่ต้องการค้นหาแล้วให้นำค่าในคอลัมน์ที่เรากำหนดมาแสดง

การจัดเรียงบ้านเลขที่

 การจัดเรียงบ้านเลขที่นั้นไม่สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เนื่องจากบ้านเลขที่มักจะมีเครื่องหมายทับ (/) ปนอยู่ด้วย ทำให้เครื่องมือของ Excel ที่ใช้ในการจัดเรียงไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ การจัดเรียงบ้านเลขที่จึงต้องอาศัยวิธีการอื่นเข้ามาช่วย

Excel ฟ้องให้ Update ทุกครั้งที่เปิดไฟล์

 เมื่อเปิด Excel แล้วฟ้องให้ Update โดยมีการฟ้องในทำนองว่ามีการอ้างอิงมาจากไฟล์อื่น ทั้ง ๆ ที่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกเซลล์ทุกชีตทั้งไฟล์แล้วว่าไม่มี Link มาจากไฟล์ใดอีกก็ตาม และแม้ได้ทำการ Break Link จนครบทุกรายการ