Category Archives: Excel Knowledge

Indirect

🏹 หลายท่านเคยเห็นการใช้งานฟังก์ชั่น Indirect มาบ่อยครั้ง แต่ยังไม่เข้าใจหรือจับจุดไม่ได้ว่าแท้ที่จริงแล้ว Indirect มีความหมายและมีความสามารถอะไรบ้างและเราจะประยุกต์ใช้ Indirect ได้อย่างไร 🎯

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😎 เราทราบมาแล้วว่าสามารถนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ด้วยสูตร แล้วในทางกลับกันหากเรามีข้อมูลอยู่ในชีตเดียวแล้วต้องการกระจายเป็นหลายชีตจะทำได้หรือไม่ 😯

การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว (2)

⁉ ปัญหาสำคัญที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำคือ เราต้องสรุปข้อมูลจากข้อมูลที่แยกออกเป็นชีต ๆ ทำให้ต้องใช้เวลาไปกับการนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียงต่อกันในชีตเดียวเสียก่อน ทราบหรือไม่ว่าเราสามารถใช้สูตรนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ 😲

Sumproduct+Sumif (2)

📚 เมื่อเราผนึกกำลัง Sumprduct และ Sumif เข้าด้วยกันเพื่อสรุปรวมข้อมูลในมิติใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเขียนสูตรที่ซับซ้อนหรือใช้ VBA เข้ามาจัดการ น่าสนใจเป็นยิ่งนักว่ารายงานลักษณะที่ว่านั้นเป็นอย่างไร 📚📚📚

การเปรียบเทียบข้อมูลด้วย Match

📄 การเปรียบเทียบข้อมูลจากสองแหล่งหรือมากกว่าจะมีความยุ่งยากหากข้อมูลแต่ละแหล่งมีปริมาณมหาศาล เราจะเปรียบเทียบข้อมูลจากสองแหล่งเพื่อหาความแตกต่างอย่างง่ายและเร็วได้อย่างไร 🙄

การแบ่งข้อมูลเป็นหลายบรรทัดด้วย Justify

📖 ข้อมูลในเซลล์เดียวมีความยาวจนล้นหน้าจอจะเป็นอุปสรรคต่อการอ่านใจความทั้งหมด เราจะแบ่งบรรทัดของข้อมูลให้มีความยาวตามที่เรากำหนดเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านได้อย่างไร ❓

Goal Seek

🤔 กรณีที่เราทราบค่าปลายทางแต่ไม่ทราบค่าต้นทาง หากจะคำนวณย้อนกลับอย่างน้อยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเทียบบรรยัติไตรยางค์จึงจะหาค่าต้นทางมาได้ เป็นที่น่าสนใจว่า หากเราจะใช้ Excel หาค่าต้นทางโดยไม่ต้องคำนวณเองจะมีวิธีการอย่างไร 😱

Sumproduct + Sumif (1)

💻 Sumif ใช้สำหรับการรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียว ส่วน Sumproduct ใช้สำหรับหาผลรวมของผลคูณของข้อมูล เรามาดูกันว่าจะประยุกต์ใช้ Sumproduct กับ Sumif เพื่อให้หาผลรวมของข้อมูลหลายรายการจากรายการทั้งหมดได้อย่างไร 🤔

การใช้ Conditional Formatting ทำไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง

🚦 การรายงานข้อมูลในแบบตัวเลขให้ดูน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ใช้รายงานสามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะต้องเข้าไปจัดการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ง่าย เราใช้เทคนิคการทำไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดงกำกับข้อมูลในรายงานได้ครับ 🚥

การรวมข้อมูลจากหลายชีตมาไว้ในชีตเดียวอย่างง่ายและเร็ว

💡 ข้อมูลชนิดเดียวกันที่แยกกันอยู่คนละชีตจะขาดความสะดวกในการนำมาจัดทำรายงาน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานต่อ จึงควรจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียงต่อกันในชีตเดียวเสียก่อน 😉

การสกัดข้อมูลมาใช้อย่างง่ายและเร็วด้วย Flash Fill

⚡ Flash Fill เป็นความสามารถในการสกัดข้อมูลจากต้นแหล่งมาใช้ที่ทรงประสิทธิภาพที่ถูกเพิ่มเข้าในให้ใน Excel 2013 เป็นต้นไป เป็นความสามารถที่ช่วยลดการเขียนฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนเพื่อการสกัดข้อมูลได้เป็นอย่างดียิ่ง 👍

สร้าง PivotTable จากข้อมูลหลายชีตที่มีความสัมพันธ์กัน

📊 การสร้างรายงาน PivotTable จากข้อมูลที่อยู่หลายชีตด้วย Excel Version 2013 เป็นต้นไปนั้นไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เนื่องจากได้เพิ่ม Data Model (ตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน) ให้สะดวกต่อการจัดทำรายงานจากข้อมูลที่อยู่หลาย ๆ แหล่งได้