ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

Light bulbLink ไปข้างหน้าหรือหลังดีกว่ากัน

 • หลีกเลี่ยงการ Link ไปข้างหน้า เช่นใช้ A1 ทำการ Link ไป Z1000 อาจจะเกิดการคำนวณที่ช้าลงหากมีสูตรที่หลากหลายจำนวนมากเนื่องจาก Excel จะปรับลำดับการคำนวณ ทำให้เกิดการรอผลการคำนวณจากสูตรอื่น ๆ

Light bulbการคำนวณเป็นวงกลม

 • จะทำให้เกิดการคำนวณช้าเพราะต้องคำนวณหลายรอบเนื่องจากคำนวณทุกเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
 • ควรกำหนดให้คำนวณให้อยู่ในชีตเดียวแทนการคำนวณหลายชีต
 • ลดจำนวนเซลล์ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น

Light bulbLink ระหว่างไฟล์

 • หลีกเลี่ยงการ Link ระหว่างไฟล์ เนื่องจากทำให้คำนวณช้าและยากต่อการจัดการ
 • ใช้ไฟล์ขนาดใหญ่จำนวนน้อยไฟล์ Link กันแทนใช้ไฟล์เล็ก ๆ จำนวนมาก Link กัน
 • ใช้การอ้างอิงแบบง่าย ๆ ไปยังไฟล์ที่ปิดแทนการเขียนสูตรซับซ้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณ
 • กรณีจำเป็นต้อง Link ข้ามไฟล์ให้เปิดไฟล์ขึ้นมาทำงานพร้อมกันโดยเปิดไฟล์ต้นทางก่อนเปิดไฟล์ปลายทาง

Light bulbการใช้พื้นที่เซลล์ที่ใช้งาน

 • ปรับพื้นที่เซลล์ให้เหลือเท่าที่ใช้งานจริงโดยการกดแป้น F5 > Special > Last Cell > OK > ลบบรรทัดและคอลัมน์ว่างก่อน Last Cell > กดแป้น Ctrl+Home > Save

Light bulbการทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก

 • ใช้ Table เข้ามาช่วยแทนการเขียน Range Name ให้เพิ่มลดตามช่วงเซลล์ การสร้าง Table เข้าเมนู Insert > Table โดยข้อดีของ Table คือ
  • ประสิทธิภาพดีกว่าใช้การอ้างอิงทั้งคอลัมน์
  • สร้าง Table ได้หลาย Table ในชีตเดียว
  • สูตรใน Table ขยายหรือลดตามขนาด Table อัตโนมัติ

Light bulbข้อดีข้อเสียของการอ้างอิงทั้งคอลัมน์

 • หลายฟังก์ชั่นสามารถทำงานได้เร็วแม้จะอ้างอิงทั้งคอลัมน์ เช่น Sum, Sumif เพราะสามารถหาบรรทัดสุดท้ายที่ใช้งานได้ ส่วน Sumproduct จะคำนวณทุกเซลล์ในคอลัมน์
 • กรณีเขียนฟังก์ชั่นขึ้นมาใช้เองควรพิจารณาหาบรรทัดสุดท้ายที่ใช้งานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า
 • สูตร Array ในปัจจุบันทำงานทั้งคอลัมน์ได้ แต่จะคำนวณทุกเซลล์ทำให้ประสิทธิภาพต่ำ
 • การกำหนดช่วงเซลล์ให้ยืดหยุ่นโดยใช้ Range Name
  • ทำงานได้ดีกับสูตร Array
  • การใช้หลาย Range Name ในคอลัมน์เดียวกันจะพึ่งพาสูตรเพื่อการนับจำนวนมาก
  • การใช้ Range Name จำนวณมากทำให้ลดประสิทธิภาพการคำนวณ

Light bulbฟังก์ชั่นจำพวก Lookups

 • การใช้ Lookup ฟังก์ชั่นให้คำนึงถึง match_type และ range_lookup เสมอ
  • Match(lookup_value,lookup_array,match_type)
  • Vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
 • จากฟังก์ชั่น Match(lookup_value,lookup_array,match_type) match_type มีได้ 3 แบบ ให้ความหมายต่างกันคือ
  • 1 หรือ ปล่อยว่าง เป็นการหาค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ lookup_value ใน lookup_array โดยข้อมูลจะต้องเรียงจากน้อยไปหามากจึงจะให้คำตอบถูกต้อง
  • -1 เป็นการหาค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ lookup_value ใน lookup_array โดยข้อมูลจะต้องเรียงจากมากไปหาน้อยจึงจะให้คำตอบถูกต้อง
  • 0 เป็นการหาค่าที่เท่ากับ lookup_value ใน lookup_array โดยข้อมูลไม่จำเป็นต้องเรียง
 • ลักษณะการค้นหา
  • 1 หรือ ปล่อยว่าง และ -1 เป็นการหาค่าโดยประมาณหรือหาค่าแบบใกล้เคียง จะทำงานเร็วมากเนื่องจากลักษณะการค้นหาเป็นแบบ Binary Search
  • 0 เป็นการค้นหาแบบตรงตัว เทียบค่าไปทีละตัว
 • จากฟังก์ชั่น Vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) range_lookup มีได้ 2 แบบ ให้ความหมายต่างกันคือ
  • True หรือ 1 หรือ ปล่อยว่าง เป็นการหาค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ lookup_value ในคอลัมน์แรกของ table_array โดยข้อมูลจะต้องเรียงจากน้อยไปหามากจึงจะให้คำตอบถูกต้อง
  • False หรือ 0 เป็นการหาค่าที่เท่ากับ lookup_value ในคอลัมน์แรกของ table_array โดยข้อมูลไม่จำเป็นต้องเรียง
 • เพื่อประสิทธิภาพการคำนวณ ให้เลือกที่จะ Sort ข้อมูลแล้วใช้ Lookup แบบใกล้เคียง แต่ต้องใช้ด้วยความเข้าใจเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้อาจะเป็นค่าใกล้เคียง

Light bulbVlookup, Index+Match หรือ Offset

 • ควรเลือกใช้ Index ร่วมกับ Match แทน Vlookup (Vlookup จะทำงานเร็วกว่า Index ร่วมกับ Match เล็กน้อย ใช้งานง่ายและกิน Memory น้อยกว่า Index+Match หรือ Offset) เนื่องจาก Index+Match มีความยืดหยุ่นสูงกว่า เราสามารถใช้ Match แสดงผลไว้ที่คอลัมน์ใด ๆ แล้วใช้ Index อ้างอิงมายังคอลัมน์นั้นเพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก
 • Index ทำงานเร็วและไม่เป็น Volatile ในขณะที่ Offset เป็น Volatile แม้ Offset จะทำงานเร็วแต่ถูกกระทบให้คำนวณได้บ่อยครั้งจึงทำให้ความเร็วโดยรวมลดลง

Light bulbการใช้สูตร Array แบบหลายเงื่อนไข

 • ให้แบ่งเงื่อนไขออกเป็นคอลัมน์แล้วใช้ Sumif, Sumifs มาช่วยจะเพิ่มความเร็วขึ้นได้
 • ใช้ Dynamic Range Name แทนการเลือกทั้งคอลัมน์หรือเลือกข้อมูลเผื่อไว้

Light bulbการใช้ Sumproduct คำนวณแบบหลายเงื่อนไข

 • ควรเลือกใช้ Sumifs, Countifs, AverageIfs แทน Sumproduct เนื่องจากทำงานได้เร็วกว่า
 • Sumproduct สามารถทำงานได้เร็วกว่า Sum แบบ Array ที่ต้องกดแป้น Ctrl+Shift+Enter
 • Sumproduct เป็นฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ใช้นับก็ได้ใช้รวมก็ได้
  • หากเขียนเฉพาะเงื่อนไขเป็นการนับ
  • หากเขียนช่วงที่ต้องการรวมเข้าไปด้วยเป็นการรวม
 • วิธีเขียนสูตร Sumproduct สามารถเขียนได้เป็น
  • Sumproduct(--(condition1),--(condition2),sum_range)
   สามารถใช้ +0 หรือ *1 แทน -- ได้ แต่ -- ทำงานเร็วที่สุด (-- คือเครื่องหมายลบสองตัวติดกัน)
  • Sumproduct((condition1)*(condition2)*sum_range)
   ยืดหยุ่นต่อการนำหลายคอลัมน์มาคูณกันเพื่อเป็นผลรวม แต่ทำงานได้ช้ากว่าแบบแรก และจะเกิด Error หากว่ามีเซลล์ใดเป็น Text

Light bulbConditional Formatting และ Data Validation

 • ใช้งานเท่าที่จำเป็น หากใช้มากจะทำให้การคำนวณช้าลง

Light bulbการกำหนด Range Name

 • ไม่ควรใช้ Range Name อ้างอิง Range Name อื่น เนื่องจากจะคำนวณทุกครั้งที่สูตรอ้างอิง Range Name

Light bulbการใช้ Volatile Function

 • Volatile function คือ Function ที่ถูกกระทบให้เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย เช่น Indirect, Offset, Rand, Today, Now จะก่อให้เกิดการคำนวณบ่อยครั้ง ควรเลือกใช้เท่าที่จำเป็น
 • ฟังก์ชั่นที่ผ้นแปรเช่น เช่น Today, Now  ควรเขียนไว้ในเซลล์ใดๆ แล้วอ้างอิงมาใช้แทนการเขียนไว้ในสูตรอื่น

Light bulbการทำงานกับ VBA และ Macro

 • ปิดการทำงานบางฟังก์ชั่น (กำหนดค่าให้เป็น False) แล้วค่อยเปิดหลังจากทำงานเสร็จ  (กำหนดค่าให้เป็น True) เช่น
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayStatusBar = False
  Application.EnableEvents = False
  ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
  '...Your code
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayStatusBar = True
  Application.EnableEvents = True
  ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True
 • ยกเลิกการการคำนวณแบบ Automatic ตามด้านล่าง (กำหนดเป็น xlCalculationManual) แล้วเปิดการใช้งานใหม่ (กำหนดเป็น xlCalculationAutoMatic) หลังเสร็จสิ้นการทำงาน โดยมีลักษณะการใช้งานคือ
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  '...Your code
  Application.Calculation = xlCalculationAutoMatic

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://msdn.microsoft.com/en-us/vba/excel-vba/articles/excel-tips-for-optimizing-performance-obstructions

สอบถามปัญหา Excel and VBA ได้ที่ snasui.com