Advanced Filter

📥 ความสามารถอันชาญฉลาดของ Excel ประการหนึ่งคือสามารถที่จะกรองข้อมูลหลายเงื่อนไขแบบซับซ้อนได้ตามต้องการ ความสามารถนั้นเรียกว่า Advanced Filter เข้าผ่านเมนู Data > Advanced โดยสามารถที่จะกรองข้อมูลแล้วให้แสดงผลลัพธ์ในชีตอื่น ในไฟล์อื่น รวมถึงให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันได้ด้วย นับเป็นความสามารถหนึ่งที่ผู้ใช้งานควรจะเรียนรู้และใช้ให้เป็น 🔎

Video ด้านล่างเป็นการแสดงการใช้งาน Advanced Filter ในทุกความสามารถเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข แสดงให้เห็นถึงวิธีการเข้าเมนูกรณีต้องการนำผลลัพธ์ไปแสดงยังต่างชีต ต่างไฟล์ อธิบายลักษณะการใช้งาน Advanced Filter ในรูปแบบที่ซับซ้อน  เป็นมีประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก 📚

Video แสดงการใช้งาน Advanced Filer