🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

(Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

#21

Post by snasui » Fri Sep 22, 2017 10:24 pm

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Sub Macro1()
' Macro1 Macro
  Dim strPath As Variant, i As Integer
  Dim fName As String, wb As Workbook, tb As Workbook
  
  Set tb = ThisWorkbook
  strPath = Application.GetOpenFilename("Text files(*.txt*),*.txt*", _
    Title:="Please select text files.", MultiSelect:=True)
  If TypeName(strPath) = "Boolean" Then Exit Sub
  
  For i = 1 To UBound(strPath)
    fName = VBA.Left(strPath(i), InStr(strPath(i), ".")) & "xlsx"
    Workbooks.OpenText Filename:=strPath(i), Origin:=874, _
      StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
      ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False, _
      Space:=True, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3 _
      , 1), Array(4, 2), Array(5, 9), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, _
      1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1), _
      Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), Array(21, 3), Array(22, 4)), _
      TrailingMinusNumbers:=True
  Next i
  For Each wb In Workbooks
    If InStr(tb.Name & "incentive_A.txt" & "incentive_B.txt", wb.Name) = 0 Then
      With Workbooks("incentive_A.txt").Sheets(1)
        wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1, 0).Copy .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
      End With
      With Workbooks("incentive_B.txt").Sheets(1)
        wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1, 0).Copy .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
      End With
      wb.Close False
    End If
  Next wb
  With Workbooks("incentive_A.txt")
    .Sheets(1).Name = "incentive"
    .SaveAs Filename:=VBA.Left(.Name, InStrRev(.Name, ".") - 1), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
    .Close False
  End With
  With Workbooks("incentive_B.txt")
    .Sheets(1).Name = "incentive"
    .SaveAs Filename:=VBA.Left(.Name, InStrRev(.Name, ".") - 1), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
    .Close False
  End With
  
  MsgBox "Finish."
End Sub

User avatar
parakorn
Silver
Silver
Posts: 833
Joined: Thu Mar 14, 2013 9:41 am
Contact:

Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

#22

Post by parakorn » Mon Sep 25, 2017 1:31 am

ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ เดี๋ยวจะลองนำไปทดสอบดูครับผม :D
ที่เงียบไปนี่มีสองอย่างครับ คือ "ติดงาน" กับ "ไปต่อไม่ได้" :lol: :lol: :lol:

User avatar
parakorn
Silver
Silver
Posts: 833
Joined: Thu Mar 14, 2013 9:41 am
Contact:

Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

#23

Post by parakorn » Thu Oct 05, 2017 6:33 pm

ขอกลับมาปรับปรุงโค้ดเพื่อใช้แปลงข้อมูล โดย Run Code แล้วเลือกทุกไฟล์ทีเดียว
แต่ให้โค้ดทำงานทีละ 2 ไฟล์ครับ :D
โดยต้องการให้ทำงานดังนี้ครับ

จัดคู่ไฟล์ตามชื่อ
Incentive_A คู่กับ Incentive_B
โดยให้นำข้อมูล Incentive_B มาต่อไฟล์ Incentive_A แล้วแก้ไขชื่อชีท และชื่อไฟล์ เป็น Incentive
Incentive2_A คู่กับ Incentive2_B ทำงานเช่นเดียวกับคู่แรก แก้ชื่อเป็น Incentive2
IncentiveA_A คู่กับ IncentiveA_B ทำงานเช่นเดียวกับคู่ที่สอง แก้ชื่อเป็น IncentiveA


ไฟล์ต่างๆ ตามที่แนบครับ :D
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
ที่เงียบไปนี่มีสองอย่างครับ คือ "ติดงาน" กับ "ไปต่อไม่ได้" :lol: :lol: :lol:

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

#24

Post by snasui » Thu Oct 05, 2017 8:58 pm

:D ช่วยปรับ Code สำหรับงานนี้มาด้วยครับ Code ที่ Mark ให้เป็น Comment จะต้องปรับมาเป็น Code ที่ใช้งานได้ หากปรับมาแล้วช่วยแจ้งด้วยว่าติดขัดบรรทัดใด จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ

User avatar
parakorn
Silver
Silver
Posts: 833
Joined: Thu Mar 14, 2013 9:41 am
Contact:

Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

#25

Post by parakorn » Fri Oct 06, 2017 9:40 am

ติดขัดที่ บรรทัด

Code: Select all

  For Each wb In Workbooks
    If InStr(tb.Name & "incentive_A.txt" & "incentive2_A.txt" & "incentiveA_A.txt", wb.Name) = 0 Then
    
    
      With Workbooks("incentive_A.txt").Sheets(1)
        wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1, 0).Copy .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
      End With
      With Workbooks("incentive2_A.txt").Sheets(1)
        wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1, 0).Copy .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
      End With
      With Workbooks("incentiveA_A.txt").Sheets(1)
        wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1, 0).Copy .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
      End With
      wb.Close False
    End If
  Next wb
ซึ่งต้องการปรับโค้ดให้ Copy ข้อมูลไฟล์ที่ ชื่อ ด้านหน้า สัญลักษณ์ "_"(Under scroll) เหมือนกัน
Incentive2_A
Incentive2_B
มาต่อกันครับ


ตามไฟล์แนบครับ :D
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
ที่เงียบไปนี่มีสองอย่างครับ คือ "ติดงาน" กับ "ไปต่อไม่ได้" :lol: :lol: :lol:

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 23170
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

#26

Post by snasui » Fri Oct 06, 2017 9:16 pm

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ

Code: Select all

Sub Macro1()
' Macro1 Macro
  Dim strPath As Variant, i As Integer
  Dim fName As String, wb As Workbook, tb As Workbook
  Dim d As Object, strFile As String, s As Variant
  Dim nb As Workbook
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  
  Set tb = ThisWorkbook
  strPath = Application.GetOpenFilename("Text files(*.txt*),*.txt*", _
    Title:="Please select text files.", MultiSelect:=True)
  If TypeName(strPath) = "Boolean" Then Exit Sub
  
  On Error Resume Next
  For i = 1 To UBound(strPath)
    fName = VBA.Left(strPath(i), InStr(strPath(i), ".")) & "xlsx"
    Workbooks.OpenText Filename:=strPath(i), Origin:=874, _
      StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
      ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False, _
      Space:=True, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3 _
      , 1), Array(4, 2), Array(5, 9), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, _
      1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1), _
      Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), Array(21, 3), Array(22, 4)), _
      TrailingMinusNumbers:=True
      strFile = Mid(strPath(i), InStrRev(strPath(i), "\") + 1)
      strFile = VBA.Left(strFile, InStrRev(strFile, "_") - 1)
      If Not d.exists(strFile) Then
        d.Add Key:=strFile, Item:=strFile
      End If
  Next i
  On Error GoTo 0
  For Each s In d.keys
    Set nb = Workbooks.Add
    For Each wb In Workbooks
      If InStr(wb.Name, "_") Then
        If VBA.Left(wb.Name, InStrRev(wb.Name, "_") - 1) = s Then
          If nb.Sheets(1).Range("a1") = "" Then
            wb.Sheets(1).UsedRange.Copy nb.Sheets(1).Range("a1")
          Else
            wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1, 0).Copy nb.Sheets(1).Range("a" & _
              nb.Sheets(1).Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
          End If
          wb.Close False
        End If
      End If
    Next wb
    Application.CutCopyMode = False
    nb.Sheets(1).Name = s
    nb.SaveAs Filename:=s, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
    nb.Close False
  Next s
  MsgBox "Finish."
End Sub

User avatar
parakorn
Silver
Silver
Posts: 833
Joined: Thu Mar 14, 2013 9:41 am
Contact:

Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

#27

Post by parakorn » Tue Oct 10, 2017 7:59 pm

Success
ขอบพระคุณครับผม :cp: :cp:
ที่เงียบไปนี่มีสองอย่างครับ คือ "ติดงาน" กับ "ไปต่อไม่ได้" :lol: :lol: :lol:

Post Reply