🔊 โปรดทราบ Image
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
 2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
  1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
  2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
 4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
 5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#1

Post by rich37 » Sat Apr 01, 2017 2:24 pm

Code: Select all

Private Sub CommandButton5_Click() 'ล้างข้อมูล
  Me.TextBox1.Value = ""
  Me.TextBox2.Value = ""
  Me.TextBox3.Value = ""
  Me.TextBox4.Value = ""
  Me.ComboBox3.Value = ""
  Me.ComboBox4.Value = ""
  Me.ComboBox1.Value = ""
  Me.ComboBox2.Value = ""
  Me.TextBox7.Value = ""
  Me.ListBox1.Value = ""
  Me.TextBox1.SetFocus
End Sub
น่าจะเกี่ยวกับ Code ด้านล่างไหมครับหากกดปุ่ม CommandButton5 แล้วไม่สามารถล้างข้อมูลใน ListBox1 ได้ เพราะตัวนี้หรือเปล่า ListBox1.RowSource = "_ListMatch"

Code: Select all

Private Sub TextBox1_Change()
Sheets("Database").Range("K1").Value = TextBox1.Value
[code]ListBox1.RowSource = "_ListMatch"
End Sub[/code]

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#2

Post by rich37 » Sat Apr 01, 2017 2:42 pm

Code: Select all

Private Sub CommandButton5_Click() 'ล้างข้อมูล
  Me.TextBox1.Value = ""
  Me.TextBox2.Value = ""
  Me.TextBox3.Value = ""
  Me.TextBox4.Value = ""
  Me.ComboBox3.Value = ""
  Me.ComboBox4.Value = ""
  Me.ComboBox1.Value = ""
  Me.ComboBox2.Value = ""
  Me.TextBox7.Value = ""
  ListBox1.RowSource = ""
  Me.TextBox1.SetFocus
End Sub
ListBox1.RowSource = "" แก้เป็นแบบนี้ (ถามเองตอบเองเลยครับ)

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#3

Post by rich37 » Sat Apr 01, 2017 4:36 pm

Code 380 ต้องแก้ส่วนไหนครับ

Code: Select all

Private Sub TextBox1_Change()
Sheets("Database").Range("K1").Value = TextBox1.Value
ListBox1.RowSource = "_ListMatch"
End Sub

Private Sub TextBox7_AfterUpdate()
TextBox7.Value = Format(TextBox7.Value, "d mmmm yyyy")
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
  ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
End Sub
Private Sub ComboBox1_Change()
  Select Case ComboBox1.ListIndex
    Case 0
    a = "Person!_Type"
    ComboBox1.RowSource = a
    Case 1
    b = "Person!_Person"
    ComboBox2.RowSource = b
    Case 2
    C = "Person!_Worktype"
    ComboBox3.RowSource = C
    Case 4
    D = "Person!_Niti"
    ComboBox4.RowSource = D
  End Select
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click() 'search
On Error Resume Next
Dim ws As Worksheet
  Set ws = Worksheets("Database")
Dim myRange As Range
  Set myRange = Worksheets("Database").Range("_Data")
  If Trim(Me.TextBox1.Value) = "" Then
    Me.TextBox1.SetFocus
    MsgBox "¤Ø³ÂѧäÁèä´éãÊè¢éÍÁÙÅ", vbInformation, "Ãкº¤é¹ËÒÊӹǹ"
    Exit Sub
  ElseIf Application.CountIf(ws.Range("_Irow"), Trim(Me.TextBox1.Value)) = 0 Then
    Me.TextBox1.SetFocus
    MsgBox "äÁ辺¢éÍÁÙŤ´Õ " & Me.TextBox1.Value, vbInformation, "Ãкº¤é¹ËÒÊӹǹ"
    Exit Sub
  Else
    TextBox2.Value = _
    Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange, 2, False)
    TextBox3.Value = _
    Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange, 3, False)
    TextBox4.Value = _
    Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange, 4, False)
    ComboBox3.Value = _
    Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange, 5, False)
    ComboBox4.Value = _
    Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange, 6, False)
    ComboBox1.Value = _
    Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange, 7, False)
    ComboBox2.Value = _
    Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange, 8, False)
    TextBox7.Value = Format(Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange, 9, False), "d mmmm yyyy")
  End If
  Me.ComboBox3.SetFocus
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click() 'add
  Dim irow As Long
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = Worksheets("Database")
  irow = ws.Cells(Rows.Count, 2) _
    .End(xlUp).Offset(1, 0).Row
  If Trim(Me.TextBox1.Value) = "" Then
    Me.TextBox1.SetFocus
    MsgBox "¤Ø³ÂѧäÁèä´éãÊè¢éÍÁÙÅ", vbInformation, "Ãкº¤é¹ËÒÊӹǹ"
    Exit Sub
  Else
    ws.Cells(irow, 2).Value = Me.TextBox1.Value
    ws.Cells(irow, 3).Value = Me.TextBox2.Value
    ws.Cells(irow, 4).Value = Me.TextBox3.Value
    ws.Cells(irow, 5).Value = Me.TextBox4.Value
    ws.Cells(irow, 6).Value = Me.ComboBox3.Value
    ws.Cells(irow, 7).Value = Me.ComboBox4.Value
    ws.Cells(irow, 8).Value = Me.ComboBox1.Value
    ws.Cells(irow, 9).Value = Me.ComboBox2.Value
    ws.Cells(irow, 10).Value = Me.TextBox7.Value
    Me.TextBox1.Value = ""
    Me.TextBox2.Value = ""
    Me.TextBox3.Value = ""
    Me.TextBox4.Value = ""
    Me.ComboBox3.Value = ""
    Me.ComboBox4.Value = ""
    Me.ComboBox1.Value = ""
    Me.ComboBox2.Value = ""
    Me.TextBox7.Value = ""
    Me.TextBox1.SetFocus
    MsgBox "à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂ", vbInformation, "Ãкº¤é¹ËÒÊӹǹ"
  ActiveWorkbook.Save
  End If
  Call Runon
End Sub
Private Sub CommandButton3_Click() 'close
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
    Application.Quit
End Sub
Private Sub CommandButton4_Click() ' edit
  Dim irow As Long
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = Worksheets("Database")
  If Trim(Me.TextBox1.Value) = "" Then
    MsgBox "¤Ø³ÂѧäÁèä´éãÊè¢éÍÁÙÅ", vbInformation, "Ãкº¤é¹ËÒÊӹǹ"
    Exit Sub
Else
    irow = _
    Application.WorksheetFunction.Match(TextBox1.Value, Sheets("Database").Range("B2:B1000000"), 0) + 1
  ws.Cells(irow, 2).Value = Me.TextBox1.Value
  ws.Cells(irow, 3).Value = Me.TextBox2.Value
  ws.Cells(irow, 4).Value = Me.TextBox3.Value
  ws.Cells(irow, 5).Value = Me.TextBox4.Value
  ws.Cells(irow, 6).Value = Me.ComboBox3.Value
  ws.Cells(irow, 7).Value = Me.ComboBox4.Value
  ws.Cells(irow, 8).Value = Me.ComboBox1.Value
  ws.Cells(irow, 9).Value = Me.ComboBox2.Value
  ws.Cells(irow, 10).Value = Me.TextBox7.Value
  Me.TextBox1.Value = ""
  Me.TextBox2.Value = ""
  Me.TextBox3.Value = ""
  Me.TextBox4.Value = ""
  Me.ComboBox3.Value = ""
  Me.ComboBox4.Value = ""
  Me.ComboBox1.Value = ""
  Me.ComboBox2.Value = ""
  Me.TextBox7.Value = ""
  Me.TextBox1.SetFocus
  MsgBox "á¡é䢢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂ", vbInformation, "Ãкº¤é¹ËÒÊӹǹ"
  ActiveWorkbook.Save
   End If
End Sub

Private Sub CommandButton5_Click()
  Me.TextBox1.Value = ""
  Me.TextBox2.Value = ""
  Me.TextBox3.Value = ""
  Me.TextBox4.Value = ""
  Me.ComboBox3.Value = ""
  Me.ComboBox4.Value = ""
  Me.ComboBox1.Value = ""
  Me.ComboBox2.Value = ""
  Me.TextBox7.Value = ""
  Me.ListBox1.Value = ""
  Me.TextBox1.SetFocus
End Sub

Private Sub CommandButton6_Click()
UserForm2.Show
End Sub

Private Sub CommandButton7_Click()
UserForm3.Show
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
    Me.StartUpPosition = 0
    Me.Top = 0
    Me.Left = 0
    a = "Person!_Type"
    ComboBox1.RowSource = a
    b = "Person!_Person"
    ComboBox2.RowSource = b
    C = "Person!_Worktype"
    ComboBox3.RowSource = C
    D = "Person!_Niti"
    ComboBox4.RowSource = D
'    ListBox1.RowSource = "_ListMatch"
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22962
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#4

Post by snasui » Sat Apr 01, 2017 5:49 pm

:D ช่วยเขียนหัวกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม Code ที่แนบมานั้นต้องการจะทำอะไรครับ ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วย ตัดมาเฉพาะที่ติดปัญหาจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไว

หากต้องการ Clear ค่าใน ListBox จากการกำหนด RowSource ให้กำหนดเป็น ListBox1.RowSource="" ครับ

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#5

Post by rich37 » Sat Apr 01, 2017 6:16 pm

snasui wrote::D ช่วยเขียนหัวกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม Code ที่แนบมานั้นต้องการจะทำอะไรครับ ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วย ตัดมาเฉพาะที่ติดปัญหาจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไว

หากต้องการ Clear ค่าใน ListBox จากการกำหนด RowSource ให้กำหนดเป็น ListBox1.RowSource="" ครับ
ขอโทษครับสำหรับการตั้งหัวกระทู้
ไฟล์แนบขนาดใหญ่เกินไปครับไม่สามาถแนบมาได้ ส่วนเรื่องที่ติดปัญหาคือ error Code 380 ต้องแก้ส่วนไหนครับ ระหว่าง

Code: Select all

Private Sub UserForm_Initialize()
    Me.StartUpPosition = 0
    Me.Top = 0
    Me.Left = 0
    a = "Person!_Type"
    ComboBox1.RowSource = a
    b = "Person!_Person"
    ComboBox2.RowSource = b
    C = "Person!_Worktype"
    ComboBox3.RowSource = C
    D = "Person!_Niti"
    ComboBox4.RowSource = D
    'ListBox1.RowSource = "_ListMatch"
End Sub
หรือ

Code: Select all

Private Sub TextBox1_Change()
  Sheets("Database").Range("K1").Value = TextBox1.Value
  ListBox1.RowSource = "_ListMatch"
End Sub

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22962
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#6

Post by snasui » Sat Apr 01, 2017 6:56 pm

:D การแนบไฟล์ให้ทำมาเป็นตัวอย่างไฟล์เสียก่อนโดยตัดมาเฉพาะที่เป็นปัญหา ไม่ควรแนบไฟล์จริงมาถามตอบกันครับ

ผมยังไม่ทราบเลยว่าต้องการจะทำอะไร ที่ตอบไปด้านบนเป็นการสันนิษฐาน ช่วยแจ้งมาให้ชัดเจนอีกรอบว่าต้องการจะทำอะไรครับ

หากต้องการจะ Set RowSource ด้วย Range Name ที่ชื่อว่า "_ListMatch" ก็ให้อ้างเป็น ListBox1.RowSource=Range("_ListMatch").Address เช่นนี้เป็นต้นครับ

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#7

Post by rich37 » Sat Apr 01, 2017 8:50 pm

snasui wrote::D การแนบไฟล์ให้ทำมาเป็นตัวอย่างไฟล์เสียก่อนโดยตัดมาเฉพาะที่เป็นปัญหา ไม่ควรแนบไฟล์จริงมาถามตอบกันครับ

ผมยังไม่ทราบเลยว่าต้องการจะทำอะไร ที่ตอบไปด้านบนเป็นการสันนิษฐาน ช่วยแจ้งมาให้ชัดเจนอีกรอบว่าต้องการจะทำอะไรครับ

หากต้องการจะ Set RowSource ด้วย Range Name ที่ชื่อว่า "_ListMatch" ก็ให้อ้างเป็น ListBox1.RowSource=Range("_ListMatch").Address เช่นนี้เป็นต้นครับ
ยังเออเร่อเหมือนเดิมครับ ไฟล์ขนาดเกินครับ ต้องฝากไว้ที่ google drive แทนครับ
แก้ไขไม่ให้ขึ้น #NUM หากค้นหาไม่เจอ ให้เป็น Listbox เปล่าๆ
https://drive.google.com/file/d/0B8Cigt ... sp=sharing
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22962
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#8

Post by snasui » Sat Apr 01, 2017 11:22 pm

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Private Sub TextBox1_Change()
  On Error Resume Next
  Sheets("Database").Range("K1").Value = TextBox1.Value
  If Not IsError(Sheets("Database").Range("M2").Value) Then
    ListBox1.RowSource = "_listMatch"
  Else
    ListBox1.RowSource = ""
  End If
End Sub
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#9

Post by rich37 » Mon Apr 03, 2017 9:16 am

snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Private Sub TextBox1_Change()
  On Error Resume Next
  Sheets("Database").Range("K1").Value = TextBox1.Value
  If Not IsError(Sheets("Database").Range("M2").Value) Then
    ListBox1.RowSource = "_listMatch"
  Else
    ListBox1.RowSource = ""
  End If
End Sub
ขอบคุณครับอาจารย์ หากผมต้องการเลือกรายการใน lixtbox ให้มาแสดงใน textbox ตามช่องรายการ จะต้องปรับปรุง Code ในส่วนไหนบ้างครับ

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#10

Post by rich37 » Mon Apr 03, 2017 5:26 pm

Code: Select all

Private Sub ListBox1_Click()
TextBox1.Value = ListBox1.Column(0, ListBox1.ListIndex)
TextBox2.Value = ListBox1.Column(1, ListBox1.ListIndex)
TextBox3.Value = ListBox1.Column(2, ListBox1.ListIndex)
TextBox4.Value = ListBox1.Column(3, ListBox1.ListIndex)
ComboBox3.Value = ListBox1.Column(4, ListBox1.ListIndex)
ComboBox4.Value = ListBox1.Column(5, ListBox1.ListIndex)
ComboBox1.Value = ListBox1.Column(6, ListBox1.ListIndex)
ComboBox2.Value = ListBox1.Column(7, ListBox1.ListIndex)
TextBox7.Value = ListBox1.Column(8, ListBox1.ListIndex)
End Sub
จาก Code ด้านบน จะไม่มีปัญหาถ้าให้แสดงแค่ textbox1-4 แต่หากแสดงทั้งหมดจะเออเร่อตั้งแต่ComboBox3 ลงไป
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22962
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#11

Post by snasui » Mon Apr 03, 2017 9:12 pm

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

dim i as integer
i=me.listbox1.listindex
if me.listbox1.selected(i)=true then
  textbox1.text=me.listbox1,list(i,0)
  textbox2.text=me.listbox1,list(i,1)
  '...
end if

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#12

Post by rich37 » Tue Apr 04, 2017 6:32 am

snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

dim i as integer
i=me.listbox1.listindex
if me.listbox1.selected(i)=true then
  textbox1.text=me.listbox1,list(i,0)
  textbox2.text=me.listbox1,list(i,1)
  '...
end if
หลังจากนำ Code มาปรับแก้ไขแล้ว ( me.listbox1,list(i,0) >me.listbox1.list(i,0) ) สามารถคลิกเลือกรายการจาก Listbox ได้ตามต้องการ แต่มีปัญหาที่ตามมาคือ ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงได้จาก Textbox1 ผมเลยสร้าง Textbox ขึ้นมาใหม่อีก1กล่องเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับค้นหาโดยเฉพาะ แต่ก็ยังติดปัญหาเดิมคือไม่สามารถแก้ไขรายการที่เลือกมาจาก Listbox ได้เหมือนเดิมครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22962
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#13

Post by snasui » Tue Apr 04, 2017 7:34 pm

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Dim i As Integer
Dim j As Integer

Private Sub ListBox1_Click()
  i = Me.ListBox1.ListIndex
  j = Application.Match(Me.ListBox1.List(i, 0), Sheets("Database").Range("b:b"), 0)
  If Me.ListBox1.Selected(i) = True Then
    TextBox1.Text = Me.ListBox1.List(i, 0)
    TextBox2.Text = Me.ListBox1.List(i, 1)
    TextBox3.Text = Me.ListBox1.List(i, 2)
    TextBox4.Text = Me.ListBox1.List(i, 3)
    TextBox5.Text = Me.ListBox1.List(i, 8)
    ComboBox1.Text = Me.ListBox1.List(i, 6)
    ComboBox2.Text = Me.ListBox1.List(i, 7)
    ComboBox3.Text = Me.ListBox1.List(i, 4)
    ComboBox4.Text = Me.ListBox1.List(i, 5)
  End If
End Sub

Private Sub TextBox1_Change()
  Sheets("Database").Cells(j, "b").Value = TextBox1.Text
End Sub

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#14

Post by rich37 » Tue Apr 04, 2017 7:50 pm

snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

Dim i As Integer
Dim j As Integer

Private Sub ListBox1_Click()
  i = Me.ListBox1.ListIndex
  j = Application.Match(Me.ListBox1.List(i, 0), Sheets("Database").Range("b:b"), 0)
  If Me.ListBox1.Selected(i) = True Then
    TextBox1.Text = Me.ListBox1.List(i, 0)
    TextBox2.Text = Me.ListBox1.List(i, 1)
    TextBox3.Text = Me.ListBox1.List(i, 2)
    TextBox4.Text = Me.ListBox1.List(i, 3)
    TextBox5.Text = Me.ListBox1.List(i, 8)
    ComboBox1.Text = Me.ListBox1.List(i, 6)
    ComboBox2.Text = Me.ListBox1.List(i, 7)
    ComboBox3.Text = Me.ListBox1.List(i, 4)
    ComboBox4.Text = Me.ListBox1.List(i, 5)
  End If
End Sub

Private Sub TextBox1_Change()
  Sheets("Database").Cells(j, "b").Value = TextBox1.Text
End Sub
Run-Time Error13 ครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22962
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#15

Post by snasui » Tue Apr 04, 2017 8:41 pm

:D ช่วยอธิบายประกอบด้วยว่าใช้กับไฟล์ไหนอย่างไร ผมทดสอบแล้วไม่พบว่าติดปัญหาครับ

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#16

Post by rich37 » Tue Apr 04, 2017 9:02 pm

snasui wrote::D ช่วยอธิบายประกอบด้วยว่าใช้กับไฟล์ไหนอย่างไร ผมทดสอบแล้วไม่พบว่าติดปัญหาครับ
ไฟล์ที่ อัพใน #12 ครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22962
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#17

Post by snasui » Tue Apr 04, 2017 9:19 pm

:D ใช้ Code ที่ผมปรับไปให้กับไฟล์เดิมก่อนที่จะสร้าง TextBox เพิ่ม ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม TextBox แต่อย่างใด

เนื่องจาก ListBox เป็นการใช้ RowSource ไม่ใช่ ListBox ที่เพิ่มค่าเข้าไปเองที่จะแก้แต่ละตำแหน่งได้อย่างอิสระ และ RowSource คือค่าในเซลล์ การจะแก้ ListBox ต้องแก้ที่เซลล์มันจะส่งผลมาที่ ListฺBox ให้เอง

Code ที่ผมทำตัวอยา่งไปให้นั้นเป็นการชี้ไปยังบรรทัดที่เราคลิกเลือกใน ListBox ว่าในเซลล์ที่ชีต Database เป็นบรรทัดใดโดยใช้ตัวแปร j มารับค่าบรรทัดจากค่าใน TexBox1 เนื่องจาก TextBox1 ได้รับผลกระทบจากการคลิกเลือกใน Listbox

หากแก้ TextBox1 จะกระทบกับค่าในบรรทัดของชีต Database ที่เป็นค่าต้นทาง และจะส่งผลมายัง ListBox เอง

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#18

Post by rich37 » Tue Apr 04, 2017 9:33 pm

snasui wrote::D ใช้ Code ที่ผมปรับไปให้กับไฟล์เดิมก่อนที่จะสร้าง TextBox เพิ่ม ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม TextBox แต่อย่างใด

เนื่องจาก ListBox เป็นการใช้ RowSource ไม่ใช่ ListBox ที่เพิ่มค่าเข้าไปเองที่จะแก้แต่ละตำแหน่งได้อย่างอิสระ และ RowSource คือค่าในเซลล์ การจะแก้ ListBox ต้องแก้ที่เซลล์มันจะส่งผลมาที่ ListฺBox ให้เอง

Code ที่ผมทำตัวอยา่งไปให้นั้นเป็นการชี้ไปยังบรรทัดที่เราคลิกเลือกใน ListBox ว่าในเซลล์ที่ชีต Database เป็นบรรทัดใดโดยใช้ตัวแปร j มารับค่าบรรทัดจากค่าใน TexBox1 เนื่องจาก TextBox1 ได้รับผลกระทบจากการคลิกเลือกใน Listbox

หากแก้ TextBox1 จะกระทบกับค่าในบรรทัดของชีต Database ที่เป็นค่าต้นทาง และจะส่งผลมายัง ListBox เอง
รบกวนอาจารย์อัพไฟล์ที่อาจารย์ทำส่งให้ผมได้ไหมครับ เพราะไฟล์ที่ผมมีมัน ขึ้นเออเร่อตามรูปครับ

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22962
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#19

Post by snasui » Tue Apr 04, 2017 9:35 pm

:D แนบไฟล์ที่ขึ้น Error กลับมาจะได้ช่วยดูให้ได้ครับ

rich37
Member
Member
Posts: 89
Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm

Re: รบกวนตรวจ Code ให้ด้วยครับ

#20

Post by rich37 » Tue Apr 04, 2017 10:02 pm

snasui wrote::D แนบไฟล์ที่ขึ้น Error กลับมาจะได้ช่วยดูให้ได้ครับ
:thup:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Post Reply