Page 1 of 1

วิธี sum บน page footer reportทำอย่างไร

Posted: Wed Dec 06, 2017 11:12 pm
by popdavias
มีวิธีการ sumข้อมูลในตางรางบน pagefooter ของreport ไหมครับ

Re: วิธี sum บน page footer reportทำอย่างไร

Posted: Sat Dec 09, 2017 9:42 am
by snasui
:D ลองแนบตัวอย่างไฟล์ ตัดมาเฉพาะที่ต้องการแจ้งมาด้วยว่าต้องการจะรวมที่ตำแหน่งไหน อย่างไร จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ